top of page

PRIVACYSTATEMENT   Anja van Harskamp

 

 

A. van Harskamp, naam Lid LVVP,  gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  27378685, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe A. van Harskamp met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie A. van Harskamp  persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;

 2. bezoekers aan de praktijk van  A van Harskamp;

 3. bezoekers  van avanharskamp.nl;

 4. deelnemers aan bijeenkomsten van A. van Harskamp;

 5. alle overige personen die met A. van Harskamp contact opnemen of van wie A. van Harskamp persoonsgegevens verwerkt.

 

 Verwerking van persoonsgegevens

       A. van Harskamp verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van A. van Harskamp zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

 4. en eventuele video-opnames tijdens sessies (waarvoor altijd  schriftelijke toestemming wordt  gevraagd 

 5. Doeleinden verwerking

A. van Harskamp verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomsten de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 3. het verbeteren van de praktijkwebsite  www.avanharskamp.nl

 4. Het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 5.  

 6. Rechtsgrond

A. van Harskamp verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

Verwerkers

A. van Harskamp kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van  A. van Harskamp persoonsgegevens verwerken. A. van Harskamp sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

  A. van Harskamp deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. A. van Harskamp deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

   

 2. Doorgifte buiten de EER

A. van Harskamp geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt A. van Harskamp ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

Bewaren van gegevens

A. van Harskamp bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. A. van Harskamp hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

  Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

Wijzigingen privacystatement

A. van Harskamp kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van A. van Harskamp gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht A. van Harskamp te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met A. van Harskamp door een e-mailbericht te sturen..

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop A. van Harskamp persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met A. van Harskamp door een e-mailbericht te sturen naar a.harskamp@ziggo.nl . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

bottom of page